Absolwenci zostaną wyposażeni także umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.Rozpoczęła się rekrutacja na semestr letni na następujących kierunkach: BIOLOGIA, EDUKACJA ELEMENTARNA - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, EDUKACJA I WSPOMAGANIE DZIECKA Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, SURDOPEDAGOGIKA, TYFLOPEDAGOGIKA.Jestemy przygotowani aby zjazdy prowadzi równie w innych orodkach i miastach o ile bdzie to bardziej dogodne dla wikszej grupy studentów.

Zgodnie z rozporzdzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego na dyplomach ukoczenia studiów nie podaje si adnej informacji e cz zaj bya prowadzona przez e-learning - wiadectwa ukoczenia s identyczne dla wszystkich form prowadzenia studiów podyplomowych we wszystkich szkoach wyszych w Polsce.

Rodzaj i czas trwania Studia nadają kwalifikacje pedagogiczne i trwają 3 semestry.

Cel studiów i zakres tematyczny Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające im projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji.

W toku działalności pedagogicznej będą potrafili wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne, zdobędą umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia i konstruowania, w oparciu o te potrzeby, indywidualnej ścieżki jego rozwoju.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć w ciągu dwóch tygodni od daty wysłania formularza ON-LINE na studia podyplomowe WSG do Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku lub do PARTNERA WSG współpracującego w zakresie organizacji i realizacji studiów podyplomowych.* Rekrutacja ON-LINE prowadzona jest wyłącznie na studia podyplomowe organizowane w Bydgoszczy, Chojnicach, Ełku, Inowrocławiu, Malborku, Pile i Toruniu.

Prosimy w pierwszej kolejności o zaznaczenie właściwego ośrodka, a dopiero później o wybranie odpowiedniego kierunku z rozwijanej listy.

W związku z tym będzie posiadać przygotowanie w zakresie: Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach - w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Przygotowują do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych, zgodnie z wymogami przepisów prawa, szczególnie w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.