Ang mga tipan na ipinangakong gawin ng Panginoon sa Israel sa mga huling araw ay naihayag na, at libu-libo na sa tinipong Israel ang nakipagtipan. ang aklat [ng kanyang propesiya], hanggang sa panahon ng kawakasan: [at sa araw na iyon] marami ang tatakbo ng paroo’t parito,” wika niya, “at ang kaalaman ay lalago.” (Dan. Ngunit ang nakakalungkot, totoo ang sinabi ni Pablo—ang mga tao ay “laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan.” (II Kay Timoteo 3:7.) …

Sa gayon sumusulong ang gawain ng Panginoon, at lahat ng bagay na ito ay mga palatandaan na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Ang mga salita ng mga propeta ay mabilis na natutupad, ngunit ginagawa ito sa napaka-natural na mga alituntunin kaya karamihan sa atin ay hindi ito makita. 12:4.) Hindi nga ba’t “paroo’t parito” ang mga tao ngayon nang higit kaysa rati sa kasaysayan ng mundo? Hindi nga ba’t marami tayong nabalitaang mga digmaan?

Ang mga sitwasyon na ito ang magpapadilim sa ating bituin ng Pasko.

Ang ‘peace on earth’ ay mabubulabog ng pag-aalala, ng worries and anxieties.

Tara na at pagmunihan natin ang ating Banal na Misa ng ika-15 ng Disyembre, 2017. Linggo ng kagalakan, ng buhay na pag-asa at banal na paghihintay, hitik sa pag-ibig; isang kagalakang dulot ng masidhing pag-asa na nagmula pa sa panahon ng mga Israelita sa Lumang Tipan; isang pag-asa na may padating na maghahango sa kanila mula sa mahabang panahon ng pagka-alipin.

Hindi man tayo Israelitang bihag ng pagka-alipin, ay mga bihag din naman tayo ng mga makabagong uri ng pang-aalipin gaya halimbawa ng pagkalulong sa social network, information technology gadgets, masasamang bisyo ng sugal at ipinagbabawal na droga o substance abuse; bawal na pakikipagtalik, shopaholic at iba pa.

Ang mga hashtags na ang nagde-define ng buo nating pagkatao at pinalitan na rin nila ang mga nabibiling greeting cards na ibang tao ang nagcompose ng dedications. Itong “oo” na ito ay malamang nakatuon sa mga bagay na nakapagpapagaan sa araw-araw nating pamumuhay.

Masaya ka kasi may sariling bahay at kotse na naipundar mo sa wakas; nakapagtapos na ng kolehiyo ang mga anak mo na iginapang mo; nakarating ka na sa ibang bansa bilang turista; dahil wala kang sakit, dahil may ipon ka sa bangko at maraming pang iba. At ang katuparan ng bucket list ay biyaya rin ng Diyos lalo na kung ang pamamaraan mo ay wasto at makatarungan.

Ito ang pinagdugtong na ikalawa at ikatlong tanong ni Fr. At inimbitahan kong muli sina Propeta Isaias, Apostol San Pablo at San Juan Bautista upang tulungan tayong sagutin ang kilometric hashtag na ito.

Unahin natin si San Juan Bautista dahil siya ay sinugo ng Diyos.

Isama na rin natin ang pagka-alipin sa matinding lungkot dahil malayo tayo sa mga pamilyang tunay nating minamahal.

At ano pa ba ang mas matindi pa dito lalo na sa tuwing sasapit ang panahon ng Pasko.

Minsa’y sinabi ni Pangulong Joseph Fielding Smith sa isang grupo ng mga Banal sa mga Huling Araw na “ipinagdarasal niya ang katapusan ng mundo.” Sabi niya, “Kung bukas ito darating matutuwa ako.” Bilang tugon sa pahayag na iyon, nagsalita nang malakas ang isang babae, nang sapat para marinig ng iba. Nang ibahagi ni Pangulong Smith ang karanasang ito kalaunan, itinuro niya: “Ayaw ba ninyong sumapit ang katapusan ng mundo? Iyan ang katapusan ng mundo, at iyan ang ipinagdasal ng Tagapagligtas nang lumapit sa Kanya ang Kanyang mga disipulo at sinabing, ‘Turuan mo kaming manalangin.’ Ano ang ginawa Niya?